Βουλή: Τροπολογία του ΚΚΕ για αναδρομικό «ξεπάγωμα» των τριετιών και κατάργηση της ΠΥΣ του 2012

Βουλή: Τροπολογία του ΚΚΕ για αναδρομικό «ξεπάγωμα» των τριετιών και κατάργηση της ΠΥΣ του 2012

Αναδρομικό «ξεπάγωμα» των τριετιών και αναδρομική κατάργηση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου του 2012, που τις είχε «παγώσει», προβλέπει η τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ στη Βουλή στο εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, με την τροπολογία που κατέθεσε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, ζητά: «Αναδρομική αναγνώριση της προσαύξησης του μισθού και του ημερομισθίου λόγω προϋπηρεσίας. Αναδρομική κατάργηση της Π.Υ.Σ. (Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου) 6/28.2.2012, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 και κάθε διάταξης που πάγωσε την προσαύξηση μισθού και ημερομισθίου λόγω προϋπηρεσίας».

Η τροπολογία του ΚΚΕ

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Τροπολογία – Προσθήκη

Στο Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Για την ενίσχυση της εργασίας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 – Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας – Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας»

Θέμα: Αναδρομική αναγνώριση της προσαύξησης του μισθού και του ημερομισθίου λόγω προϋπηρεσίας. Αναδρομική κατάργηση της Π.Υ.Σ. (Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου) 6/28.2.2012, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 και κάθε διάταξης που πάγωσε την προσαύξηση μισθού και ημερομισθίου λόγω προϋπηρεσίας

Αιτιολογική Έκθεση

Για την αναδρομική αναγνώριση της προσαύξησης του μισθού και ημερομισθίου λόγω προϋπηρεσίας ( αναγνώριση τριετών ) και κατάργηση των διατάξεων που την είχαν παγώσει από το 2012, με συνέπεια να έχουν μεγάλες απώλειες στις αποδοχές τους όλοι οι μισθωτοί, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καταθέτει την παρακάτω τροπολογία.

Τροπολογία – Προσθήκη

Στο Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Για την ενίσχυση της εργασίας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 – Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας – Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας»

ΑΡΘΡΟ

  1. Καθορίζεται προσαύξηση των αποδοχών λόγω προϋπηρεσίας, σε όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο.
  2. Ως χρόνος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται ο χρόνος εργασιακής σχέσης με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας οποιασδήποτε μορφής (πχ. πλήρους ή μερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής, ορισμένου ή αορίστου χρόνου κλ.π.), που έχει διανυθεί σε οποιονδήποτε εργοδότη και σε οποιαδήποτε ειδικότητα, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης της εργασιακής σχέσης.
  3. Η κατά τα ανωτέρω προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας καθορίζεται ως εξής:

Α) Για τους υπαλλήλους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις (3) τριετίες και συνολικά σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) για προϋπηρεσία εννέα (9) ετών και άνω.

Β) Για τους εργατοτεχνίτες με εξαρτημένη σχέση εργασίας, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι (6) τριετίες και συνολικά τριάντα τοις εκατό (30%) για προϋπηρεσία δεκαοκτώ (18) ετών και άνω.

  1. Η πιο πάνω προσαύξηση χορηγείται επί του καταβαλλόμενου μισθού και ημερομισθίου. Το ποσό της πιο πάνω προσαύξησης δεν συμψηφίζεται με την διαφορά μεταξύ καταβαλλόμενων και νόμιμων αποδοχών, σε περίπτωση που οι καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές είναι υπέρτερες των νόμιμων αποδοχών.
  2. Η προσαύξηση των πιο πάνω παραγράφων ισχύει αναδρομικά από τις 14.2.2012.
  3. Καταργείται αναδρομικά, από τότε που ίσχυσε, το άρθρο 4 της Π.Υ.Σ. 6/28.2.2012, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012, η οποία επίσης καταργείται αναδρομικά.

Επίσης καταργείται από τότε που ίσχυσε, κάθε διάταξη νόμου, κανονιστικών πράξεων, συλλογικών ή ατομικών συμβάσεων εργασίας ή διαιτητικών αποφάσεων, οι οποίες αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσας.

googlenews

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

 
 
 

 

logo m

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ       ΕΛΛΑΔΑ       ΚΟΣΜΟΣ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ      ΥΓΕΙΑ      ΖΩΗ      ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ      ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ      ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ      SCIENTECH

 

 


©2024 YSTEROGRAFONEWS - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ