Ελεγκτικό Συνέδριο: Μπλοκάρεται η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στο Δημόσιο

«Μπλοκάρεται» από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο ανοικτός διεθνής διαγωνισμός του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στο δημόσιο, προϋπολογισμού 27.003.480 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Το Ζ΄ κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με πρόεδρο τον σύμβουλο Σταμάτιο Πουλή και εισηγητή τον πάρεδρο Παναγιώτη Σταθόπουλο με την υπ΄ αριθμ. 22/2019 απόφασή του έκρινε μη νόμιμή την ανάθεση του έργου στην μοναδική σύμπραξη που συμμετείχε στον διαγωνισμό που είναι «ΟΤΕ Α.Ε.- ΒΥΤΕ Α.Β.Ε.Ε-UNISYSTEMS A.E.», με συνέπεια να μην μπορεί να υπογραφεί η σχετική σύμβαση.

Το Ζ΄ κλιμάκιο του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου έλεγξε τη νομιμότητα του σχεδίου σύμβασης και της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για τον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικού διαγωνισμό που αφορά το έργο του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής «υλοποίηση κεντρικού συστήματος διακίνησης εγγράφων, δρομολόγησης και διαλειτουργικότητας με απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές καθώς και μηχανισμό ύποστήριξής του (Helpdesk)».

Οι σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου διαπίστωσαν ότι δεν έγινε «βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς της μοναδικής υποψήφιας αναδόχου, συνοδευόμενη από ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, με συνέπεια να μην εξειδικεύεται προσηκόντως το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς και να μην προκύπτει σαφώς ότι καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης χωρίς αποκλίσεις, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη ότι δεν αναδεικνύονται τα συγκεκριμένα εκείνα στοιχεία του φακέλου του διαγωνιζομένου που αξιολογήθηκαν από την επιτροπή και οδήγησαν στην αποδοχή της τεχνικής προσφοράς».

Με αυτό το σκεπτικό, το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι μετά την ουσιώδη αυτή παράλειψη «κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης».

Σε άλλο σημείο της απόφασης αναφέρεται ότι η 5μελής επιτροπή του διαγωνισμού μετά από αλλεπάλληλες συνεδριάσεις έκρινε αφενός ομόφωνα ότι η επίμαχη ένωση εταιρειών κατέθεσε πλήρη δικαιολογητικά συμμετοχής και αφετέρου «εισηγήθηκε με πλειοψηφία τριών ψήφων υπέρ έναντι μιας κατά (ένα μέλος έδωσε λευκή ψήφο και θεωρήθηκε απόν), την αποδοχή της τεχνικής προσφοράς της ένωσης εταιρειών, χωρίς όμως να έχει προβεί προηγουμένως σε βαθμολόγηση αυτής σύμφωνα με τα κριτήρια και τη βαθμολογία που ορίζονται στη διακήρυξη και χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση της αποδοχής».

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Δεκέμβριο δόθηκε νέα παράταση έως 30η Ιουνίου 2019 στους φορείς του Δημοσίου σχετικά με την υποχρέωση έκδοσης διοικητικών πράξεων και λοιπών εγγράφων αποκλειστικά μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ηλεκτρονικά).

Η παράταση αφορά το σύνολο των υπουργείων, καθώς και των υπόλοιπων φορέων του Δημοσίου τομέα, όπως και των Ν.Π.Δ.Δ., των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών Αρχών, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Πλέον, μετά την ακύρωση του διαγωνισμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως όλα δείχνουν θα υπάρξει και άλλη παράσταση.

 ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Booking.com

 

emfylies idees

symmaxia

 Copyright © 2018 YSTEROGRAFO NEWS